Ledige stillinger i Vor Frelsers Kirke

Foto: Frederik Lillebæk

 

Administrationschef ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn i København

Vor Frelsers Sogns Menighedsråd, formanden

København den 19. juni 2020

 

Spændende lederjob i et stort og socialt sammensat sogn i København

Vi søger en engageret administrationschef, der har lyst til ledelsesmæssigt at understøtte de mange aktiviteter i Vor Frelsers Sogn.

Du skal være daglig leder for kirkens 3-4 kirketjenere, for en kordegn, som varetager personregistrering, for en kirke- og kulturmedarbejder, være chef for kirkegården i samvirke med kirkegårdslederen og for de to organister.

Den anden del af jobbet er at understøtte menighedsrådets arbejde som sekretær for menighedsrådet samt rådets udvalg og enkeltposter – formand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge.

Du kommer til at stå for forberedelse af møder i menighedsrådet og rådets stående udvalg samt at skrive referater fra møderne. I disse opgaver arbejder du tæt sammen med rådets formand. 

Samarbejdet med rådets kasserer vil bl.a. dreje sig om at holde overblik over kirkens budget og regnskab og i det daglige at stå for bilagsbehandling og løbende kontakt med eksternt regnskabskontor. 

Sammen med rådets kontaktperson står du for alle forhold omkring personalet og sikrer, at regnskabskontorets løn- og HR-afdeling får tilsendt det nødvendige materiale til lønadministration m.m.

De bygninger, som du særlig i samarbejde med kirkeværgen skal bestyre, er én kirke, to præstelejligheder og en sognegård, som deles med nabomenigheden samt kirkegården.

Der er ikke knyttet yderligere administrativ hjælp til din funktion.


Vor Frelsers Kirke er en af de mest velbesøgte turistattraktioner i Danmark. Spirets snoede trappe op til toppen er kendt over hele verden. I tårnet findes dertilhørende museumsbutik. Du skal stå for vagtplanlægning for tårnets medarbejdere og overordnet drift af butikken.

På grund af Covid-19 er tårnet for tiden lukket, men planen er, at dine opgaver kommer til at indbefatte en genåbning af tårnet, hvor du skal varetage arbejdsledelse og almindelig drift.
 

Vi forventer, at du

 • Har lyst og dokumenteret evne til ledelse
 • Er nærværende, synlig og empatisk
 • Har bred erfaring med ledelse, gerne med erfaring fra lignende opgaver
 • Har gode kommunikative evner
 • Er rutineret bruger af it og kan sætte dig ind i almindelige it-programmer
 • Har relevant uddannelse

Vi tilbyder en arbejdsplads, som er

 • En kirke med en stærk musiktradition
 • En kirke med en enestående arkitektur
 • En kirke, der er forankret i et socialt sammensat sogn
 • En dynamisk medarbejdergruppe
 • En aktiv arbejdsplads med mange frivillige

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. 

Aftalerne kan ses på folkekirkenspersonale.dk.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5-ugers uddannelse for kordegne gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start. 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales inden for intervallet 347.031,71 kr. – 433.790,19 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.310,68 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 827,43 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 433.790,19 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner), hvortil kommer pension på 18% af grundløn, OK-tillæg og rådighedstillæg, i alt kr 553.335,39. Aftale om indplacering i lønintervallet skal indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Desuden 1,5% ferietillæg, gruppelivsordning og 5 særlige feriedage.  

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Lars Schou Pedersen på telefonnummer 52 30 77 53. Formandens private og ikke-fortrolige mail er lars.schou.pedersen@live.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7082fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 5. august 2020 kl. 14.00.  

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i august/september mhp. planlagt start i stillingen den 1. november 2020.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, gerne efter forslag fra kandidaterne.

Ophavsret: