Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledige stillinger i Vor Frelsers Kirke

4. januar 2021 

Organist til Vor Frelsers Kirke på Christianshavn 
 

En fuldtidsstilling som organist på mindst kandidatniveau er ledig til besættelse pr. 1. marts 2021. 

Vor Frelsers Kirke er kendt for et rigt musikliv med både musikalsk og pædagogisk pondus af international kvalitet. Det navnkundige Elefantorgel fra 1698, klokkespillet fra 1928, et Fazioli koncertflygel og kirkens kor er grundstammen i det rige musikliv.

Kirkens organister har gennem mange år tilrettelagt koncertrækker, dels for orgelmusik, dels for klokkespil, begge med deltagelse af internationale kapaciteter. Organisterne giver selv et antal solokoncerter hvert år.

Kirken samarbejder med Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums (DKDM) børnekor, som medvirker ved musikgudstjenester. Herudover har kirken tilknyttet et amatørkor og danner rammen om babysalmesang. 

Der er to organister knyttet til Vor Frelsers Kirke samt et kirkekor på p.t. 8 medlemmer. 

Organisternes arbejde vil omfatte gudstjenester og kirkelige handlinger i kirken, at lede kirkens kor og det tilknyttede amatørkor, musiceren på det automatiske og det manuelle klokkespil, et antal årlige solokoncerter, planlægning og gennemførsel af nationale og internationale kirkemusikalske arrangementer og koncerter i kirken. Musikprogrammet tilrettelægges af organisterne inden for rammer fastlagt af menighedsrådet. Organisterne refererer til kirkens administrationschef. 

Menighedsrådet søger at videreudvikle glæden ved menighedssang og fællessang i det hele taget og forventer, at den kommende organist vil bidrage konstruktivt til denne ambition. 

Vi søger en erfaren konservatorieuddannet organist med nogen erfaring både liturgisk, koncertmæssig og organisatorisk, som har lyst til at indgå i et aktivt samarbejde med præster, menighedsråd og øvrige medarbejdere. 

Hvis kandidaten ikke har tilstrækkelige kompetencer indenfor klokkespil, forventer vi, at vedkommende videreuddanner sig deri. Det er Menighedsrådets forventning, at de to organister kan dække kirkens behov for musikalsk betjening også i tilfælde af sygdom indenfor overenskomstens regler om midlertidigt merarbejde og afspadsering. 

Vi tilbyder: 

• En kirke med en stærk tradition for musikalske og kirkemusikalske indsatser, som vækker interesse ud over sognets grænser 

• Et arbejdsmæssigt fællesskab med dygtige kolleger 

• Et engageret menighedsråd, som støtter op om de musikalske aktiviteter i og omkring kirken 

• En bred palet af velbesøgte aktiviteter og arrangementer 

• Fælles kontor med din organistkollega 
 

Din profil: 

• Du er konservatorieuddannet organist på højt niveau med flere års erfaring 

• Du er velbevandret i det klassiske repertoire til kor og orgel samt klaver 

• Du har arbejdet med korsangere på højt niveau og kan iværksætte nye initiativer 

• Du behersker klokkespil på højt niveau eller er villig til at starte uddannelse heri snarest 

• Du er en god kollega, engageret i opgaverne og har let ved at indgå i samarbejde med andre og kan fastholde og udvikle gode relationer til frivillige, kolleger og menighedsråd 

• Du er loyal over for folkekirken som institution og kan indgå i det nære samarbejde med præsterne omkring tilrettelæggelsen af gudstjenester og øvrige kirkeliv 
 

Ansættelse sker ved Vor Frelsers Sogns Menighedsråd, beliggende Store Søndervoldstræde 2, 1419 København K. 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk (http://www.folkekirkenspersonale.dk/

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutids-kroner). Fikspunktet er 286.774,24 (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskro-ner). Der ydes rådighedstillæg til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basislønsystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.368,23 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. 

OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.
 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for Menighedsrådet Lars Schou Pedersen på telefon 52307753 eller på mail formand@vorfrelserskirke.dk 

Ansøgning fremsendes elektronisk til: 7082fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest tirsdag den 19. januar 2021 klokken 12:00. 

Der kan forventes prøvespil og samtaler den 25. eller 26. januar 2021. 

Menighedsrådet kan oplyse at der vil blive indhentet referencer.